Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

omglaos.com ( “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ตามบริบท) คือผู้ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ข้อมูลต่างๆที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์นี้ ถูกนำเสนอโดย omglaos.com ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจำกัด ดำเนินการและจดทะเบียนในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

เมื่อท่านได้อ่านเงื่อนไขการใช้บริการของเราและยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ท่านยอมรับเงื่อนไขของ omglaos.com ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลเกิดความเสียหายจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือการใช้งานลิงค์ต่างๆในเว็บไซต์

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธ์ของ omglaos.com ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่มีวัตถุประสงค์อื่นๆในทางการค้า ท่านต้องไม่ใช้เพื่อการคัดลอก ดัดแปลง ส่งต่อ จัดเก็บ เผยแพร่หรือแจกจ่ายซึ่งเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือสร้างเนื้อหาอื่นโดยใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทของเรา เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและกระบวนการต่างๆในเว็บไซต์นี้อาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเจ้าของโดยบริษัทของเราหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ไม่มีใบอนุญาตรับรองนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ การใช้งานเว็บไซต์ของท่านต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

เครื่องหมายทางการค้า ชื่อบริษัท เครื่องหมายการบริการ สัญลักษณ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์หรือบริการ เครื่องหมายหรือสโลแกนถือเป็นทรัพย์สมบัติของ omglaos.com และพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตจากเราและไม่อนุญาตให้นำไปใช้หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ในเว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์หรือเฟรมของเว็บไซต์ภายนอกซึ่งไม่ได้ถูกปรับปรุงและดูแลโดย omglaos.com จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าวและไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานลิงค์ภายนอกไม่ว่ากรณีใด

เนื้อหาและข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของเราถูกนำเสนอ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งทางตรงหรือโดยนัย รวมถึงการไม่รับประกันใดๆสำหรับข้อมูล บริการและผลิตภัณฑ์ที่ให้ผ่าน หรือเกี่ยวข้องกับการบริการของเรา และการไม่รับประกันการใช้บริการประกันสินค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวของการดำเนินการ ข้อผิดพลาด การละเลย การหยุดชะงัก การลบออก ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินงานหรือการส่งข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของสายการสื่อสาร การโจรกรรมหรือการทำลายและการเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง หรือการบันทึก การละเมิดสัญญา พฤติกรรมละเมิด ประมาทหรือสาเหตุอื่น ๆ ของการดำเนินการ

ท่านได้รับทราบแล้วว่าทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อ การแสดงความคิดเห็นอันเป็นเท็จ หยาบคาย ล่วงละเมิดหรือผิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลที่สาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความดังกล่าวจากเว็บไซต์

เนื้อหาทั้งหมด รวมถึง ข้อความ,ตัวเลข, ตารางเวลา,ถ่ายถ่าย, ภาพกราฟิกและอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของเราและข้อความตอบสนองอัตโนมัติอาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ เราไม่สามารถรับผิดชอบสำหรับการผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องดังกล่าว เว็บไซต์นี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยสุจริตของ omglaos.com โดยไม่มีตัวแทนหรือการรับประกันใดๆทั้งทางตรงหรือโดยนัยถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกระทำการใดๆ เมื่อท่านพบข้อมูลที่ผิดพลาดโปรดติดต่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเรา ทางเรายินดีในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและขอขอบคุณสำหรับความหวังดีของทุกท่านที่แจ้งให้เราทราบ

เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เป็นไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยโดยจะมีอำนาจเต็มที่ หากเกิดกรณีพิพาท